Stypendia konferencyjne zostały przyznane następującym osobom:

    Michalina Skupin
    Weronika Andrzejewska
    Mateusz Pławecki



Stypendium konferencyjne

Organizatorzy przewidują przyznanie 5 stypendiów dla młodych naukowców na pokrycie kosztów uczestnictwa w XI Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.

Zachęcamy do składania wniosków.



Regulamin konkursu:


Regulamin Konkursu na
"Stypendia dla Młodych Naukowców"
uczestniczących w
XI Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania
Synchrotronowego


Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania stypendiów w ramach Konkursu „Stypendia dla Młodych Naukowców” dla uczestników XI Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.


§1
(Postanowienia ogólne)

1. Organizatorzy XI Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego przewidują ufundowanie pięciu uczestnikom Stypendiów na potrzeby pokrycia kosztów uczestnictwa w XI Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego w Chorzowie.

2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy (do 30 roku życia w dniu zakończenia Sympozjum), którzy wezmą udział w XI KSUPS i wygłoszą autorski referat lub zaprezentują poster przedstawiający ich aktualne prace badawcze.

3. Organizatorzy w ramach przyznanego Stypendium zwalniają Stypendystów z opłacenia składki konferencyjnej oraz zapewniają noclegi w trakcie XI KSUPS. Przy czym Organizatorzy przewidują zapewnienie Stypendystom noclegów w Pokojach Gościnnych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie.


§2
(Zasady przyznawania stypendiów)

1. Powołana przez Komitet Naukowy Komisja Stypendialna na podstawie oceny przesłanych wniosków tworzy listę rankingową wnioskodawców, najwyżej ocenionym wnioskodawcom przyznaje się stypendium w formie pokrycia kosztów uczestnictwa w Sympozjum (§1 punkt 3).

2. Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie oceny następujących dokumentów: (a) skrót referatu lub posteru do prezentacji na XI KSUPS (nie więcej niż jedna strona tekstu), (b) list motywacyjny, (c) wykaz dorobku publikacyjnego wnioskodawcy za lata 2012-2015 (punktacja zgodna z Listą Ministerialną) (d) inne osiągnięcia naukowe, np. udział w projektach naukowych, wyróżnienia, nagrody.

Przy czym punkt (a) oceniany będzie w skali 1-20pkt., punkt (b) w skali 1-30pkt., punkt (c) w skali 1-40pkt, punkt (d) w skali 0-10pkt.

3. Wnioski w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem rejestracji na XI KSUPS należy wysyłać do 31 maja 2015 na adres: ksups2015@smcebi.edu.pl w wiadomości o tytule „Stypendium”.

4. Komisję Stypendialną stanowi Komitet programowy Sympozjum.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 15 czerwca 2015.

6. Organizatorzy powiadomią wnioskodawców drogą mailową o wynikach konkursu. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie również umieszczona na stronie internetowej Sympozjum www.ksups.us.edu.pl.


§3
(Postanowienia końcowe)

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Stypendialna konkursu.




Nagroda za najlepszy autorski referat lub prezentację posterową

W trakcie tegorocznego Sympozjum Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody za najlepszy referat autorski lub prezentację posterową. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym opcji „Najlepsza Prezentacja”, lub zgłoszenie Organizatorom (nie później niż 30 sierpnia) chęci uczestnictwa w Konkursie. Ocena posterów dokonywana będzie przez Jury (powołane przez Organizatora) w trakcie Sesji Specjalistycznych oraz Sesji Posterowej. Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie Nagrody rzeczowej wyróżnionemu uczestnikowi odbędzie się w trakcie trwania XI-KSUPS.

 


  Terminy

Otwarcie rejestracji
    1 kwietnia 2015

Koniec rejestracji
    15 czerwca 2015

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego
    30 czerwca 2015

Rozpoczęcie sympozjum
    1 września 2015


  Kontakt

Email:
    ksups2015@smcebi.edu.pl

Adres:
    Jacek Szade
    Śląskie Międzyuczelniane
    Centrum Edukacji i Badań
    Interdyscyplinarnych
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
    Polska

Jacek Szade
    Tel: (32) 349 75 72

Jerzy Kubacki
    Tel: (32) 349 75 63

Katarzyna Balin
    Tel: (32) 349 76 20